Tam Tự Kinh

- Phạm Duy Tùng

Giới thiệu

Cuốn Tam Tự Kinh theo dã sử truyền lại thì do Vương Ứng Lân đời Tống biên soạn. Chúng ta tạm thời chấp nhận như vậy vì khoảng cách lịch sử khá dài và mình cũng không có nghiên cứu khảo cứu về lĩnh vực này. Mình chỉ tập trung vào 5 phần đầu tiên của cuốn này để đọc lúc ru cho con mình ngủ. Các bạn nếu muốn tìm bản đầy đủ hơn thì chịu khó search trên google giúp mình nha

Tam Tự Kinh

Nhân chi sơ, tính bổn thiện;

Tính tương cận, tập tương viễn.

Cẩu bất giáo, tính nãi thiên;

Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên.

Tích Mạnh mẫu, trạch lân xứ;

Tử bất học, đoạn cơ trữ.

Đậu Yên Sơn, hữu nghĩa phương;

Giáo ngũ tử, danh câu dương.

Dưỡng bất giáo, phụ chi quá;

Giáo bất nghiêm, sư chi đọa.

Tử bất học, phi sở nghi;

Ấu bất học, lão hà vi?

Ngọc bất trác, bất thành khí;

Nhân bất học, bất tri lý.

Vi nhân tử, phương thiếu thời;

Thân sư hữu, tập lễ nghi.