Tinh chỉnh thuật toán XGBoost với Learning Curves

- Phạm Duy Tùng

Giới thiệu

Trong quá trình giải các bài toán có sử dụng machine learning, vì để làm nhanh nên đôi khi mình sẽ sử dụng các tham số mặc định của mô hình để train. Một phần vì lý do chúng ta không biết cách chỉnh các tham só như thế nào, so với cái gì để có mô hình huấn luyện là tốt nhất. Ở bài viết này, mình sẽ sử dụng Learning Curves để tối ưu hóa các tham số của XGBoost. Các mô hình khác cũng làm tương tự thôi. Mình chọn XGBoost vì mô hình này thường cho kết quả khá tốt trên các cuộc thi ở Kaggle.

Bắt đầu

Để bắt đầu thí nghiệm, chúng ta sẽ sinh ngẫu nhiên 60 ngàn dữ liệu có 1 ngàn thuộc tính bằng cách sử dụng hàm make_classification, sau đó sẽ chia dữ liệu thành 2 tập train và test với tỷ lệ 10% là tập test

X, y = make_classification(n_samples=60000, n_features=1000, n_informative=50, n_redundant=0, random_state=1)
#  split data into train and test sets
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.10, random_state=1)

Load mô hình XGBClassifier với các tham số là mặc định. Mô hình này được xem như là baseline và các cải tiến tham số ở sau sẽ so sánh kết quả trên mô hình này.model = XGBClassifier()

evalset = [(X_train, y_train), (X_test, y_test)]

model.fit(X_train, y_train, eval_metric='logloss', eval_set=evalset)
# evaluate performance
yhat = model.predict(X_test)
score = accuracy_score(y_test, yhat)
print('Accuracy: %.3f' % score)
# retrieve performance metrics
results = model.evals_result()
# plot learning curves
pyplot.plot(results['validation_0']['logloss'], label='train')
pyplot.plot(results['validation_1']['logloss'], label='test')
# show the legend
pyplot.legend()
# show the plot
pyplot.show()


Độ chính xác: Accuracy: 0.962. Lưu ý ràng độ chính xác khi thực nghiệm của mỗi lần chạy sẽ khác nhau, do data sinh ngẫu nhiên và một phần do sự ngẫu nhiên trong XGBoost.

Hình ảnh Learning Curves

Nhìn vào hình trên, chúng ta thấy rằng đường cong của tập train (đường màu xanh) có độ lỗi tốt hơn so với đường cong của tập test( đường màu đỏ)

Tiến hành turning

Đầu tiên, nhìn vào đồ thị, ta thấy rằng đường cong vẫn còn có độ dốc, nên việc tăng số lần lặp có thể sẽ làm tăng thêm độ chính xác, thử thay đổi số lần lặp lên 500 xem sao.

Trong XGBoost số lần lặp được tham số hóa bởi tham số n_estimators, chỉnh lại đoạn mã lệnh ở trên với một thay đổi nhỏ rồi chạy lại


model = XGBClassifier(n_estimators=500)

Độ chính xác của mô hình tăng lên 1 chút, đối với thực nghiệm của mình là Accuracy: 0.981

Hình ảnh Learning Curves với số lần lặp 500

Quan sát đường cong của hình trên, ta thấy phần đuôi đoạn số lần lặp từ 270 đến 500 có độ dốc nhỏ, hầu như là bằng phẳng, có thể kết luận là việc huấn luyện ở đoạn này hầu như không cải tiến gì nhiều.

Một nhận xét nữa là đoạn trước 150 có độ dốc khá lớn, có khả năng là hệ số học (learning reate) quá lớn, làm cho mô hình chưa đạt được cực tiểu, thử điều chỉnh hệ số học này nhỏ hơn là 0.01, thay vì 0.3 như giá trị mặc định xem sao.

Một lưu ý là hệ số học nhỏ thì sẽ lâu hội tụ, nên chúng ta phải tăng số lần lặp lên. Ở đây đồng thời với việc giảm hệ số học xuống 0.01, mình còn tăng số lần lặp lên 1000.

Trong XGBoost hệ số học được tham số hóa bởi tham số eta


model = XGBClassifier(n_estimators=1000, eta=0.01)

Độ chính xác đạt được: Accuracy: 0.954

Hình ảnh Learning Curves với số lần lặp 1000,  eta=0.01

Tuy mô hình có độ chính xác giảm, nhưng nhìn vào đồ thị thì ta thấy mô hình vẫn còn độ dốc, nghĩa là mô hình sẽ cho kết quả tốt hơn nữa nếu ta tăng số vòng lặp.

Một cách khách là thay đổi các chuẩn hóa (regularization ) bằng cách giảm các tham số số mẫu ( samples) và số đặc trưng (features) được dùng để xây dựng cây trong tập hợp. Hai tham số này được tham số hóa bởi tham số subsample và colsample_bytree. Giá trị mặc định của chúng là 1. Chúng ta sẽ thay đổi thành 0.35 xem sao nhé


model = XGBClassifier(n_estimators=5000, eta=0.01, subsample=0.35, colsample_bytree=0.35)

Kết quả Accuracy: 0.970 Hình ảnh Learning Curves với số lần lặp 5000,  eta=0.01

Ở hai lần thí nghiệm trên, mình có các hướng xử lý có thể đi tiếp, một là tăng số lần lặp lên, vì độ dốc của mô hình vẫn còn, nên chúng ta hoàn toàn có thể thu được kết quả tốt hơn. Một cách khác là tăng learning rate lên để quá trình hội tụ được xảy ra nhanh hơn, ví dụ để eta = 0.05 hoặc 0.75 chẳn hạn.

Quá trình này có thể tiếp tục, dựa vào quan sát của các bạn trên đường cong và hơn hết là sự hiệu biết thấu đáo của các bạn trên các tham số mà mô hình của bạn đang sử dụng. Chúc các bạn sẽ có một hướng đi tốt để giảm thiểu thời gian mò mẫm.

Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại ở các bài viết tiếp theo.

Nguồn tham khảo

https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/python/python_api.html#xgboost.XGBClassifier

https://machinelearningmastery.com/tune-xgboost-performance-with-learning-curves/

https://machinelearningmastery.com/learning-curves-for-diagnosing-machine-learning-model-performance/

Nếu bạn thấy nội dung của bài viết thật sự hữu ích và bạn muốn đóng góp cho blog để có thêm nhiều bài viết chất lượng hơn nữa, các bạn có thể ủng hộ blog bằng một cốc trà hoặc một cốc cà phê nhỏ qua https://nhantien.momo.vn/7abl2tSivGa hoặc paypal.me/tungduypham. Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động viên quý giá để chúng tôi có thêm động lực và chia sẻ nhiều điều mà chúng tôi tìm hiểu được đến với cộng đồng. Trân trọng cảm ơn.