Tools sinh số ngẫu nhiên Việc phát sinh một con số được gọi là ngẫu nhiên được sử dụng rộng rãi vì nhiều thứ trong thế giới thực được xem là được xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, để mô phỏng những quá trình xảy ra như ở thế giới thực, chúng ta cần sinh các con số một cách ngẫu nhiên. Ví dụ, hình dạng của đám mây,...