Nội dung bài viết này sẽ đề cập đến các chủ đề Hàm trong python Tham số mặc định Arbitrary Arguments Keyword Arguments Arbitrary Keyword Arguments Hàm Lambda trong python Hàm map Hàm filter Hàm reduce Hàm trong python Hàm là một khối lệnh, được thực thi khi được gọi. Hàm được định nghĩa bằng từ khoá def. Hàm có thể...

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập tới các câu lệnh điều khiển trong python. Các câu lệnh điều khiển bao gồm if, if-else, for, while Câu lệnh điều khiển if Câu lệnh điều khiển for Hàm range Kết hợp câu lệnh for với if từ khoá break, từ khoá continue, từ khoá pass Vòng lặp while Kỹ thuật duyệt container trong python...

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu dữ liệu dạng container trong python Kiểu dữ liệu string Một vài phương thức cơ bản của string Phương thức isdecimal, isdigit, isnumeric Phương thức isascii, isalpha, isalnum, isspace, isupper Phương thức lstrip, rstrip, strip Phương thức find, index Phương thức format f...

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các mục sau Cài đặt python Cài đặt phần mềm để lập trình python (IDE) Chương trình python đầu tiên - Hello word Biến trong python Kiểu dữ liệu Khai báo và sử dụng biến trong python Ép kiểu dữ liệu Xem kiểu dữ liệu Cài đặt python Để cài đặt python, các bạn truy cập vào đường dẫn...

Nội dung khóa học Bài 1: Giới thiệu về C++ Tổng quan ngôn ngữ C++ Tại sao nên học ngôn ngữ C++ Bài 2: Cài đặt môi trường phát triển (IDE) Visual studio 2015 Giới thiệu Microsoft Visual Studio Hướng dẫn download và cài đặt visual studio Bài 3: Xây dựng chương trình C++ đầu tiên với Visual Studio 2015 Một số kiến thức...