Nội dung bài viết này sẽ đề cập đến các chủ đề Hàm trong python Tham số mặc định Arbitrary Arguments Keyword Arguments Arbitrary Keyword Arguments Hàm Lambda trong python Hàm map Hàm filter Hàm reduce Hàm trong python Hàm là một khối lệnh, được thực thi khi được gọi. Hàm được định nghĩa bằng từ khoá def. Hàm có thể...

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập tới các câu lệnh điều khiển trong python. Các câu lệnh điều khiển bao gồm if, if-else, for, while Câu lệnh điều khiển if Câu lệnh điều khiển for Hàm range Kết hợp câu lệnh for với if từ khoá break, từ khoá continue, từ khoá pass Vòng lặp while Kỹ thuật duyệt container trong python...

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu dữ liệu dạng container trong python Kiểu dữ liệu string Một vài phương thức cơ bản của string Phương thức isdecimal, isdigit, isnumeric Phương thức isascii, isalpha, isalnum, isspace, isupper Phương thức lstrip, rstrip, strip Phương thức find, index Phương thức format f...

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các mục sau Cài đặt python Cài đặt phần mềm để lập trình python (IDE) Chương trình python đầu tiên - Hello word Biến trong python Kiểu dữ liệu Khai báo và sử dụng biến trong python Ép kiểu dữ liệu Xem kiểu dữ liệu Cài đặt python Để cài đặt python, các bạn truy cập vào đường dẫn...

Trong khi trong các phương pháp lý thuyết trò chơi nói chung, ví dụ thuật toán min-max, thuật toán luôn giả định chúng ta có một đối thủ hoàn hảo, công việc phải thực hiện là tối đa hóa phần thưởng của mình và giảm thiểu phần thưởng của đối thủ ( tối đa hóa điểm của mình và tối thiểu hóa điểm của đối thủ), trong học củng cố, chúng ta không cần giả định đối thủ của chúng ta là 1 thiên tài xuất chúng, nhưng chung ta vẫn thu được mô hình với kết quả rất tốt.