AlexNet

Tìm hiểu Non-maximum Suppression (NMS)

Bài viết này được mình tham khảo chính từ bài viết của tác giả Sambasivarao. K và bài báo có tên là Improving Object Detection With One Line of Code năm 2017 của nhóm tác giả Navaneeth Bodla.

• Phạm Duy Tùng 3 minute read

Tìm hiểu mạng AlexNet, mô hình giành chiến thắng tại cuộc thi ILSVRC 2012

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu mô hình AlexNet và CaffeNet. AlexNet là mô hình neural network giành chiến thắng tại cuộc thi ILSVRC năm 2012.

• Phạm Duy Tùng 9 minute read

Tìm hiểu về mạng neural network AlexNet

Bài viết này được mình lược dịch từ nguồn của tác giả SUNITA NAYAK. Nội dung chủ yếu là tìm hiểu sâu về kiến trúc mạng AlexNet.

11 minute read