Lựa chọn siêu tham số cho mô hình LSTM đơn giản sử dụng Keras

- Phạm Duy Tùng

Mở đầu

Việc xây dựng một mô hình machine learning chưa bao giờ thật sự dễ dàng. Rất nhiều bài báo chỉ “show hàng” những thứ cao siêu, những thứ chỉ nằm trong sự tưởng tượng của chính các nhà báo. Còn khi đọc các bài báo khoa học về machine learning, tác giả công bố cho chúng ta những mô hình rất tốt, giải quyết một domain nhỏ vấn đề của họ. Tuy nhiên, có một thứ họ không/ chưa công bố. Đó là cách thức họ lựa chọn số lượng note ẩn, số lượng layer trong mô hình neural network. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xây dựng mô hình LSTM đơn giản để dự đoán giới tính khi biết tên một người, và thử tìm xem công thức để chọn ra tham số “đủ tốt” là như thế nào.

Chẩn bị dữ liệu

Tập dữ liệu ở đây có khoảng 500000 tên kèm giới tính. Đầu tiên mình sẽ làm sạch dữ liệu bằng cách chỉ lấy giới tính là ’m’ và ‘f’, loại bỏ những tên quá ngắn (có ít hơn 3 ký tự)

filepath = 'firstnames.csv'
max_rows = 500000 # Reduction due to memory limitations

df = (pd.read_csv(filepath, usecols=['name', 'gender'],sep=";")
    .dropna(subset=['name', 'gender'])
    .assign(name = lambda x: x.name.str.strip())
    .assign(gender = lambda x: x.gender.str.lower())
    .head(max_rows))

df= df[df.gender.isin(['m','f'])]

# In the case of a middle name, we will simply use the first name only
df['name'] = df['name'].apply(lambda x: str(x).split(' ', 1)[0])

# Sometimes people only but the first letter of their name into the field, so we drop all name where len <3
df.drop(df[df['name'].str.len() < 3].index, inplace=True)

Tiếp theo, chúng ta sử dụng một kỹ thuật khá cũ trong NLP là one-hot encoding. Mỗi ký tự được biểu diễn bởi một vector nhị phân. Ví dụ có 26 ký tự trong bảng chữ cái tiếng anh, vector đại diện cho chữ a là [1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0], ký tự b được biểu diễn là [0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0], … tương tự cho đến z.

Một từ được encode là một tập các vector. Ví dụ chữ hello được biểu diễn là

[[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] #h,
 [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] #e,
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] #l,
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] #l,
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] #o]

Đọc đến đây, chắc các bạn đã mườn tượng ra rằng một từ sẽ được encode như thế nào rồi phải không. Tiếp theo, chúng ta sẽ xây dựng hàm encode cho tập dữ liệu

 # Define a mapping of chars to integers
char_to_int = dict((c, i) for i, c in enumerate(accepted_chars))
int_to_char = dict((i, c) for i, c in enumerate(accepted_chars))

# Removes all non accepted characters
def normalize(line):
  return [c.lower() for c in line if c.lower() in accepted_chars]

# Returns a list of n lists with n = word_vec_length
def name_encoding(name):

  # Encode input data to int, e.g. a->1, z->26
  integer_encoded = [char_to_int[char] for i, char in enumerate(name) if i < word_vec_length]
  
  # Start one-hot-encoding
  onehot_encoded = list()
  
  for value in integer_encoded:
    # create a list of n zeros, where n is equal to the number of accepted characters
    letter = [0 for _ in range(char_vec_length)]
    letter[value] = 1
    onehot_encoded.append(letter)
    
  # Fill up list to the max length. Lists need do have equal length to be able to convert it into an array
  for _ in range(word_vec_length - len(name)):
    onehot_encoded.append([0 for _ in range(char_vec_length)])
    
  return onehot_encoded

# Encode the output labels
def lable_encoding(gender_series):
  labels = np.empty((0, 2))
  for i in gender_series:
    if i == 'm':
      labels = np.append(labels, [[1,0]], axis=0)
    else:
      labels = np.append(labels, [[0,1]], axis=0)
  return labels

Và tiến hành chia tập dữ liệu thành train, val, và test set

 
# Split dataset in 60% train, 20% test and 20% validation
train, validate, test = np.split(df.sample(frac=1), [int(.6*len(df)), int(.8*len(df))])

# Convert both the input names as well as the output lables into the discussed machine readable vector format
train_x = np.asarray([np.asarray(name_encoding(normalize(name))) for name in train[predictor_col]])
train_y = lable_encoding(train.gender)

validate_x = np.asarray([name_encoding(normalize(name)) for name in validate[predictor_col]])
validate_y = lable_encoding(validate.gender)

test_x = np.asarray([name_encoding(normalize(name)) for name in test[predictor_col]])
test_y = lable_encoding(test.gender)

Vậy là chúng ta đã có chuẩn bị xong dữ liệu đầy đủ rồi đó. Bây giờ chúng ta xây dựng mô hình thôi.

Xây dựng mô hình

Có rất nhiều cách để chọn tham số cho mô hình, ví dụ như ở https://stats.stackexchange.com/questions/95495/guideline-to-select-the-hyperparameters-in-deep-learning liệt kê ra 4 cách là Manual Search, Grid Search, Random Search, Bayesian Optimization. Tuy nhiên, những cách trên đều khá tốn thời gian và đòi hỏi người kỹ sư phải có am hiểu nhất định.

Ở đây, chúng ta sử dụng một công thức được đưa ra trong link https://stats.stackexchange.com/questions/181/how-to-choose-the-number-of-hidden-layers-and-nodes-in-a-feedforward-neural-netw/136542#136542, cụ thể

$$ N_h = \frac{N_s}{(\alpha * (N_i + N_o))}$$

Trong đó Ni là số lượng input neural, No là số lượng output neural, Ns là số lượng element trong tập dữ liệu train. alpha là một con số trade-off đại diện cho tỷ lệ thuộc đoạn [2-10].

Một lưu ý ở đây là bạn có thể dựa vào công thức và số alpha mà ước lượng xem rằng bạn đã có đủ dữ liệu mẫu hay chưa. Một ví dụ đơn giản là giả sử bạn có 10,000 mẫu dữ liệu, input số từ 0 đến 9, output là 64, chọn alpha ở mức nhỏ nhất là 2, vậy theo công thức số neural ẩn là 10000/(2*64*10) = 7.8 ~ 8. Nếu bạn tăng số alpha lên thì số hidden layer còn ít nữa. Điều trên chứng tỏ rằng số lượng mẫu của bạn chưa đủ, còn thiếu quá nhiều. Nếu bạn tăng gấp 100 lần số dữ liệu mẫu, thì con số có vẻ hợp lý hơn.

Trong tập dữ liệu, mình có:

The input vector will have the shape {17} x {82}
Train len: (21883, 17, 82) 36473

Tổng cộng N_s là 21883, Ni là 17, No là 82, chọn alpha là 2 thì mình có 21883/(2*17*82) = 7.8 ~ 8. Một con số khá nhỏ, chứng tỏ dữ liệu của mình còn quá ít.

Đối với tập dữ liệu nhỏ như thế này, mình thường sẽ áp dụng công thức sau:

$$ N_h= \beta* (N_i + N_o) $$

Với beta là một con số thực thuộc nửa đoạn (0,1]. Thông thường sẽ là 23. Kết quả là số lượng neural của mình khoảng 929.333 node. Thông thường, mình sẽ chọn số neural là một con số là bội số của 2, ở đây 929 gần với 2^10 nhất, nên mình chọn số neural là 2^10.

Tóm lại, mình sẽ theo quy tắc

Nếu dữ liệu nhiều:

$$ N_h = \frac{N_s}{(\alpha * (N_i + N_o))}$$

Nếu dữ liệu ít

$$ N_h= \frac{2}{3}* (N_i + N_o) $$

Làm tròn lên bằng với bội số của 2 mũ gần nhất.

Một lưu ý nhỏ là số lượng node càng nhiều thì tỷ lệ overfit càng cao, và thời gian huấn luyện càng lâu. Do đó, bạn nên trang bị máy có cấu hình kha khá một chút, tốt hơn hết là nên có GPU đi kèm. Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị càng nhiều dữ liệu càng tốt. Một kinh nghiệm của mình rút ra trong quá trình làm Machine Learning là nếu không có nhiều dữ liệu, thì đừng cố thử áp dụng các phương pháp ML trên nó.

Mô hình mình xây dựng như sau:

 
hidden_nodes = 1024


# Build the model
print('Build model...')
model = Sequential()
model.add(LSTM(hidden_nodes, return_sequences=False, input_shape=(word_vec_length, char_vec_length)))
model.add(Dropout(0.2))
model.add(Dense(units=output_labels))
model.add(Activation('softmax'))
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['acc'])

batch_size=1000
model.fit(train_x, train_y, batch_size=batch_size, epochs=50, validation_data=(validate_x, validate_y))

Do bài viết chỉ tập trung vào vấn đề lựa chọn số lượng node, nên mình sẽ bỏ qua những phần phụ như là early stoping, save each epochs …, Các vấn đề trên ít nhiều mình đã đề cập ở các bài viết trước.

Kết quả của việc huấn luyện mô hình

 21883/21883 [==============================] - 34s 2ms/step - loss: 0.6602 - acc: 0.6171 - val_loss: 0.6276 - val_acc: 0.7199
Epoch 2/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.5836 - acc: 0.7056 - val_loss: 0.5625 - val_acc: 0.7193
Epoch 3/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.5531 - acc: 0.7353 - val_loss: 0.5506 - val_acc: 0.7389
Epoch 4/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.5480 - acc: 0.7446 - val_loss: 0.5664 - val_acc: 0.7313
Epoch 5/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.5406 - acc: 0.7420 - val_loss: 0.5247 - val_acc: 0.7613
Epoch 6/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.5077 - acc: 0.7686 - val_loss: 0.4918 - val_acc: 0.7790
Epoch 7/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.4825 - acc: 0.7837 - val_loss: 0.4939 - val_acc: 0.7740
Epoch 8/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.4611 - acc: 0.7887 - val_loss: 0.4407 - val_acc: 0.8037
Epoch 9/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.4421 - acc: 0.7987 - val_loss: 0.4657 - val_acc: 0.8005
Epoch 10/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.4293 - acc: 0.8055 - val_loss: 0.4183 - val_acc: 0.8141
Epoch 11/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.4129 - acc: 0.8128 - val_loss: 0.4171 - val_acc: 0.8212
Epoch 12/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.4153 - acc: 0.8141 - val_loss: 0.4031 - val_acc: 0.8188
Epoch 13/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3978 - acc: 0.8191 - val_loss: 0.3918 - val_acc: 0.8280
Epoch 14/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3910 - acc: 0.8268 - val_loss: 0.3831 - val_acc: 0.8276
Epoch 15/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3848 - acc: 0.8272 - val_loss: 0.3772 - val_acc: 0.8314
Epoch 16/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3751 - acc: 0.8354 - val_loss: 0.3737 - val_acc: 0.8363
Epoch 17/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3708 - acc: 0.8345 - val_loss: 0.3717 - val_acc: 0.8374
Epoch 18/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.3688 - acc: 0.8375 - val_loss: 0.3768 - val_acc: 0.8330
Epoch 19/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3704 - acc: 0.8375 - val_loss: 0.3621 - val_acc: 0.8392
Epoch 20/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.3608 - acc: 0.8444 - val_loss: 0.3656 - val_acc: 0.8422
Epoch 21/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.3548 - acc: 0.8459 - val_loss: 0.3670 - val_acc: 0.8417
Epoch 22/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3521 - acc: 0.8452 - val_loss: 0.3555 - val_acc: 0.8462
Epoch 23/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3432 - acc: 0.8504 - val_loss: 0.3591 - val_acc: 0.8402
Epoch 24/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.3415 - acc: 0.8524 - val_loss: 0.3471 - val_acc: 0.8470
Epoch 25/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3355 - acc: 0.8555 - val_loss: 0.3577 - val_acc: 0.8436
Epoch 26/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3320 - acc: 0.8552 - val_loss: 0.3602 - val_acc: 0.8430
Epoch 27/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3294 - acc: 0.8578 - val_loss: 0.3565 - val_acc: 0.8485
Epoch 28/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3235 - acc: 0.8602 - val_loss: 0.3427 - val_acc: 0.8514
Epoch 29/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.3138 - acc: 0.8651 - val_loss: 0.3523 - val_acc: 0.8470
Epoch 30/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.3095 - acc: 0.8683 - val_loss: 0.3457 - val_acc: 0.8487
Epoch 31/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.3064 - acc: 0.8701 - val_loss: 0.3538 - val_acc: 0.8531
Epoch 32/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2985 - acc: 0.8717 - val_loss: 0.3555 - val_acc: 0.8455
Epoch 33/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2930 - acc: 0.8741 - val_loss: 0.3430 - val_acc: 0.8525
Epoch 34/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2901 - acc: 0.8786 - val_loss: 0.3457 - val_acc: 0.8503
Epoch 35/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2852 - acc: 0.8776 - val_loss: 0.3458 - val_acc: 0.8510
Epoch 36/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2817 - acc: 0.8811 - val_loss: 0.3445 - val_acc: 0.8568
Epoch 37/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2780 - acc: 0.8816 - val_loss: 0.3356 - val_acc: 0.8540
Epoch 38/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2734 - acc: 0.8852 - val_loss: 0.3442 - val_acc: 0.8559
Epoch 39/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.2579 - acc: 0.8904 - val_loss: 0.3552 - val_acc: 0.8540
Epoch 40/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2551 - acc: 0.8927 - val_loss: 0.3677 - val_acc: 0.8532
Epoch 41/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2558 - acc: 0.8921 - val_loss: 0.3496 - val_acc: 0.8588
Epoch 42/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2472 - acc: 0.8963 - val_loss: 0.3534 - val_acc: 0.8587
Epoch 43/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.2486 - acc: 0.8948 - val_loss: 0.3490 - val_acc: 0.8537
Epoch 44/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.2503 - acc: 0.8965 - val_loss: 0.3594 - val_acc: 0.8552
Epoch 45/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2391 - acc: 0.8993 - val_loss: 0.3793 - val_acc: 0.8566
Epoch 46/50
21883/21883 [==============================] - 31s 1ms/step - loss: 0.2244 - acc: 0.9048 - val_loss: 0.3815 - val_acc: 0.8543
Epoch 47/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2203 - acc: 0.9095 - val_loss: 0.3848 - val_acc: 0.8554
Epoch 48/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2221 - acc: 0.9051 - val_loss: 0.3892 - val_acc: 0.8558
Epoch 49/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2117 - acc: 0.9124 - val_loss: 0.3654 - val_acc: 0.8544
Epoch 50/50
21883/21883 [==============================] - 30s 1ms/step - loss: 0.2141 - acc: 0.9118 - val_loss: 0.3726 - val_acc: 0.8547


Độ chính xác trên tập train là hơn 90%, trên tập val là hơn 85%. Nhìn kỹ hơn vào những từ sai ta thấy rằng

       name gender predicted_gender
6750    Chiaki   f        m
28599   Naheed   f        m
11448 Espiridión   m        f
895    Akmaral   f        m
33778     Ros   f        m

Có một sự nhập nhằng ở ngôn ngữ giữa tên nam và tên nữ ở những từ này. Có lẽ một tập dữ liệu với đầy đủ họ và tên sẽ cho ra một kết quả có độ chính xác cao hơn. Ví dụ, ở Việt Nam, tên Ngọc thì có thể đặt được cho cả Nam lẫn Nữ.

Mình sẽ cố gắng kiếm một bộ dataset tên tiếng việt và thực hiện việc xây dựng mô hình xác định giới tính thông qua tên người dựa vào mô hình LSTM.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp bạn ở các bài viết tiếp theo.

Nếu bạn thấy nội dung của bài viết thật sự hữu ích và bạn muốn đóng góp cho blog để có thêm nhiều bài viết chất lượng hơn nữa, các bạn có thể ủng hộ blog bằng một cốc trà hoặc một cốc cà phê nhỏ qua https://nhantien.momo.vn/7abl2tSivGa hoặc paypal.me/tungduypham. Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động viên quý giá để chúng tôi có thêm động lực và chia sẻ nhiều điều mà chúng tôi tìm hiểu được đến với cộng đồng. Trân trọng cảm ơn.