Reinforcement Learning Và Tictactoe

Reinforcement Learning và tictactoe

Advantages of Reinforcement Learning

Trong khi trong các phương pháp lý thuyết trò chơi nói chung, ví dụ thuật toán min-max, thuật toán luôn giả định chúng ta có một đối thủ hoàn hảo, công việc phải thực hiện là tối đa hóa phần thưởng của mình và giảm thiểu phần thưởng của đối thủ ( tối đa hóa điểm của mình và tối thiểu hóa điểm của đối thủ), trong học củng cố, chúng ta không cần giả định đối thủ của chúng ta là 1 thiên tài xuất chúng, nhưng chung ta vẫn thu được mô hình với kết quả rất tốt.

Bằng cách coi đối thủ là một phần của môi trường mà chúng ta có thể tương tác, sau một số lần lặp lại nhất định, đối thủ có thể lập kế hoạch trước mà không cần chúng ta phải làm gì cả. Ưu điểm của phương pháp này là giảm số lượng không gian tìm kiếm và giảm số phép toán suy luận phải thực hiện, nhưng nó có thể đạt được kỹ năng hiện đại chỉ bằng cách thử và học.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ làm các công việc sau:

 • Thứ nhất, huấn luyện mô hình cho 2 máy đấu với nhau mà thu được các trọng số cần thiết.

 • Thứ hai, cho người đánh với máy

Để hình thành bài toán học củng cố Reinforcement Learning , chúng ta cần phải xác định rõ 3 thành phần chính:

 • State

 • Action

 • Reward

Với:

State chính là bàn cờ với các nước đi của các người chơi. Chúng ta sẽ tạo một bàn cờ có kích thước 3x3, giá trị của mỗi ô cờ đều là 0. Vị trí người chơi 1 đặt quân sẽ được gán là 1. Vị trí người chơi 2 đặt quân sẽ được gán là -1.

Action là vị trí người chơi sẽ đi quân khi biết state hiện tại (nghĩa là biết đối thủ đi nước nào, và có những nước nào hiện đang trên bàn cờ).

Reward: mang giá trị 0 hoặc 1. Khi kết thúc game sẽ trả về giá trị cho reward.

Ở phần dưới đây, mình sẽ note lại code và sẽ comment trong code để cho rõ ý

Thiết lập bàn cờ

Khởi tạo bàn cờ

1
2def __init__(self, p1, p2):
3    self.board = np.zeros((BOARD_ROWS, BOARD_COLS))
4    self.p1 = p1
5    self.p2 = p2
6    self.isEnd = False
7    self.boardHash = None
8    # init p1 plays first
9    self.playerSymbol = 1

Chúng ta sẽ tạo một bàn cờ có kích thước 3x3, 2 biến người chơi. Người 1 là người chơi đầu tiên.

 1
 2# Trả về danh sách các nước có thể đi
 3def availablePositions(self):
 4    positions = []
 5    for i in range(BOARD_ROWS):
 6      for j in range(BOARD_COLS):
 7        if self.board[i, j] == 0:
 8          positions.append((i, j)) # need to be tuple
 9    return positions
10
11# Cập nhật lại lên bàn cờ vị trí của người chơi đặt quân
12
13def updateState(self, position):
14  self.board[position] = self.playerSymbol
15  # switch to another player
16  self.playerSymbol = -1 if self.playerSymbol == 1 else 1

Kiểm tra Reward

Sau mỗi nước đi của các kỳ thủ, chúng ta cần 1 hàm để kiểm tra xem kỳ thủ thắng hay thua và trả về kết quả cho reward như đề cập ở trên

 1
 2def winner(self):
 3
 4	# Kiểm tra theo dòng
 5
 6	for i in range(BOARD_ROWS):
 7		if sum(self.board[i, :]) == 3:
 8			self.isEnd = True
 9			return 1
10		if sum(self.board[i, :]) == -3:
11			self.isEnd = True
12			return -1
13	# kiểm tra theo cột
14
15	for i in range(BOARD_COLS):
16		if sum(self.board[:, i]) == 3:
17			self.isEnd = True
18			return 1
19		if sum(self.board[:, i]) == -3:
20			self.isEnd = True
21			return -1
22
23	# kiểm tra theo đường chéo chính và theo đường chéo phụ
24
25	diag_sum1 = sum([self.board[i, i] for i in range(BOARD_COLS)]) # đường chéo chính
26
27	diag_sum2 = sum([self.board[i, BOARD_COLS - i - 1] for i in range(BOARD_COLS)]) # đường chéo phụ
28
29	diag_sum = max(abs(diag_sum1), abs(diag_sum2)) # lấy trị tuyệt đối của các nước đi, nếu bằng 3 nghĩa là có người chơi chiến thắng
30
31	if diag_sum == 3:
32		self.isEnd = True
33		if diag_sum1 == 3 or diag_sum2 == 3:
34			return 1
35		else:
36			return -1
37
38	# Kiểm tra xem còn nước đi hay không
39	if len(self.availablePositions()) == 0:
40		self.isEnd = True
41		return 0
42
43	# not end
44	self.isEnd = False
45	return None
46
47# only when game ends
48def giveReward(self):
49	result = self.winner()
50	# backpropagate reward
51	if result == 1:
52		self.p1.feedReward(1)
53		self.p2.feedReward(0)
54	elif result == -1:
55		self.p1.feedReward(0)
56		self.p2.feedReward(1)
57	else:
58		self.p1.feedReward(0.1)
59		self.p2.feedReward(0.5)

Ở đây có một lưu ý. Khi cờ hòa thì chúng ta cũng xem rằng người đi trước thua, nên hệ số lúc cờ hòa sẽ là 0.1-0.5. Các bạn có thể thiết lập một giá trị khác, ví dụ 0.2-0.5 hoặc 0.5-0.5 tùy thích.

Thiết lập người chơi

Người chơi cần có các phương thức sau:

 • Chọn nước đi dựa trên trạng thái hiện tại của bàn cờ.

 • Lưu lại trạng thái của ván cờ.

 • Cập nhật lại giá trị trạng thái sau mỗi ván.

 • Lưu và load các trọng số lên.

Khởi tạo

1
2def __init__(self, name, exp_rate=0.2):
3    self.name = name
4    self.states = [] # record all positions taken
5    self.lr = 0.2
6    self.exp_rate = exp_rate
7    self.decay_gamma = 0.9
8    self.states_value = {} # state -> value

Chọn nước đi

 1
 2def chooseAction(self, positions, current_board, symbol):
 3	randValue = np.random.uniform(0, 1)
 4	value_max = value = -999
 5	if randValue> self.exp_rate:
 6
 7		for p in positions:
 8			next_board = current_board.copy()
 9			next_board[p] = symbol
10			next_boardHash = self.getHash(next_board)
11			value = -999 if self.states_value.get(next_boardHash) is None else self.states_value.get(next_boardHash)
12			# print("value", value)
13			if value >= value_max:
14				value_max = value
15				action = p
16
17	if value_max == -999 :
18		# take random action
19		idx = np.random.choice(len(positions))
20		action = positions[idx]
21
22	# print("{} takes action {}".format(self.name, action))
23	return action

Cập nhật trạng thái

Chúng ta sẽ cập nhật trạng thái với công thức sau

$$ V(S_t) = V(S_t) + \alpha [V(S_{t+1}) - V(S_t)] $$

Diễn giải ra tiếng việt, giá trị của trạng thái tại thời điểm t bằng giá trị tại thời điểm hiện tại cộng với độ lệch của trạng thái hiện tại và trạng thái tiếp theo nhân với một hệ số học alpha.

1
2# at the end of game, backpropagate and update states value
3def feedReward(self, reward):
4    for st in reversed(self.states):
5      if self.states_value.get(st) is None:
6        self.states_value[st] = 0
7      self.states_value[st] += self.lr * (self.decay_gamma * reward - self.states_value[st])
8      reward = self.states_value[st]

Huấn luyện mô hình

Phần này nằm trong lớp State. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua các quá trình luân phiên nhau giữa người chơi 1 và người chơi 2

người chơi chọn nước có thể đi -> cập nhật trạng thái -> kiểm tra thắng/thua -> người chơi chọn nước có thể đi …

 1
 2def play(self, rounds=100):
 3	for i in range(rounds):
 4		if i % 1000 == 0:
 5			print("Rounds {}".format(i))
 6		while not self.isEnd:
 7			# Player 1
 8			positions = self.availablePositions()
 9			p1_action = self.p1.chooseAction(positions, self.board, self.playerSymbol)
10			# take action and upate board state
11			self.updateState(p1_action)
12			board_hash = self.getHash()
13			self.p1.addState(board_hash)
14			# check board status if it is end
15
16			win = self.winner()
17			if win is not None:
18				# self.showBoard()
19				# ended with p1 either win or draw
20				self.giveReward()
21				self.p1.reset()
22				self.p2.reset()
23				self.reset()
24				break
25
26			else:
27				# Player 2
28				positions = self.availablePositions()
29				p2_action = self.p2.chooseAction(positions, self.board, self.playerSymbol)
30				self.updateState(p2_action)
31				board_hash = self.getHash()
32				self.p2.addState(board_hash)
33
34				win = self.winner()
35				if win is not None:
36					# self.showBoard()
37					# ended with p2 either win or draw
38					self.giveReward()
39					self.p1.reset()
40					self.p2.reset()
41					self.reset()
42					break

Sau khi huấn luyện 100 ngàn lần, chúng ta sẽ chơi với máy, chỉ là 1 thay đổi nhỏ trong hàm chooseAction là thay vì lấy nước đi có trọng số lớn nhất, chúng ta sẽ cho người dùng nhập từ bàn phím dòng và cột vào

1
2
3def chooseAction(self, positions):
4    while True:
5      row = int(input("Input your action row:"))
6      col = int(input("Input your action col:"))
7      action = (row, col)
8      if action in positions:
9        return action

Và sửa lại hàm play một chút, bỏ loop 100k lần đi, bỏ gọi hàm cập nhật thưởng và bỏ các hàm reset đi

 1
 2
 3# play with human
 4def play2(self):
 5	while not self.isEnd:
 6		# Player 1
 7		positions = self.availablePositions()
 8		p1_action = self.p1.chooseAction(positions, self.board, self.playerSymbol)
 9		# take action and upate board state
10		self.updateState(p1_action)
11		self.showBoard()
12		# check board status if it is end
13		win = self.winner()
14		if win is not None:
15			if win == 1:
16				print(self.p1.name, "wins!")
17			else:
18				print("tie!")
19			self.reset()
20			break
21
22		else:
23			# Player 2
24			positions = self.availablePositions()
25			p2_action = self.p2.chooseAction(positions)
26
27			self.updateState(p2_action)
28			self.showBoard()
29			win = self.winner()
30			if win is not None:
31				if win == -1:
32					print(self.p2.name, "wins!")
33				else:
34					print("tie!")
35				self.reset()
36				break

Mã nguồn hoàn chỉnh của chương trình

 1
 2import numpy as np
 3import pickle
 4
 5BOARD_ROWS = 3
 6BOARD_COLS = 3
 7
 8
 9class State:
 10  def __init__(self, p1, p2):
 11    self.board = np.zeros((BOARD_ROWS, BOARD_COLS))
 12    self.p1 = p1
 13    self.p2 = p2
 14    self.isEnd = False
 15    self.boardHash = None
 16    # init p1 plays first
 17    self.playerSymbol = 1
 18
 19  # get unique hash of current board state
 20  def getHash(self):
 21    self.boardHash = str(self.board.reshape(BOARD_COLS * BOARD_ROWS))
 22    return self.boardHash
 23
 24  def winner(self):
 25    # row
 26    for i in range(BOARD_ROWS):
 27      if sum(self.board[i, :]) == 3:
 28        self.isEnd = True
 29        return 1
 30      if sum(self.board[i, :]) == -3:
 31        self.isEnd = True
 32        return -1
 33    # col
 34    for i in range(BOARD_COLS):
 35      if sum(self.board[:, i]) == 3:
 36        self.isEnd = True
 37        return 1
 38      if sum(self.board[:, i]) == -3:
 39        self.isEnd = True
 40        return -1
 41    # diagonal
 42    diag_sum1 = sum([self.board[i, i] for i in range(BOARD_COLS)])
 43    diag_sum2 = sum([self.board[i, BOARD_COLS - i - 1] for i in range(BOARD_COLS)])
 44    diag_sum = max(abs(diag_sum1), abs(diag_sum2))
 45    if diag_sum == 3:
 46      self.isEnd = True
 47      if diag_sum1 == 3 or diag_sum2 == 3:
 48        return 1
 49      else:
 50        return -1
 51
 52    # tie
 53    # no available positions
 54    if len(self.availablePositions()) == 0:
 55      self.isEnd = True
 56      return 0
 57    # not end
 58    self.isEnd = False
 59    return None
 60
 61  def availablePositions(self):
 62    positions = []
 63    for i in range(BOARD_ROWS):
 64      for j in range(BOARD_COLS):
 65        if self.board[i, j] == 0:
 66          positions.append((i, j)) # need to be tuple
 67    return positions
 68
 69  def updateState(self, position):
 70    self.board[position] = self.playerSymbol
 71    # switch to another player
 72    self.playerSymbol = -1 if self.playerSymbol == 1 else 1
 73
 74  # only when game ends
 75  def giveReward(self):
 76    result = self.winner()
 77    # backpropagate reward
 78    if result == 1:
 79      self.p1.feedReward(1)
 80      self.p2.feedReward(0)
 81    elif result == -1:
 82      self.p1.feedReward(0)
 83      self.p2.feedReward(1)
 84    else:
 85      self.p1.feedReward(0.1)
 86      self.p2.feedReward(0.5)
 87
 88  # board reset
 89  def reset(self):
 90    self.board = np.zeros((BOARD_ROWS, BOARD_COLS))
 91    self.boardHash = None
 92    self.isEnd = False
 93    self.playerSymbol = 1
 94
 95  def play(self, rounds=100):
 96    for i in range(rounds):
 97      if i % 1000 == 0:
 98        print("Rounds {}".format(i))
 99      while not self.isEnd:
100        # Player 1
101        positions = self.availablePositions()
102        p1_action = self.p1.chooseAction(positions, self.board, self.playerSymbol)
103        # take action and upate board state
104        self.updateState(p1_action)
105        board_hash = self.getHash()
106        self.p1.addState(board_hash)
107        # check board status if it is end
108
109        win = self.winner()
110        if win is not None:
111          # self.showBoard()
112          # ended with p1 either win or draw
113          self.giveReward()
114          self.p1.reset()
115          self.p2.reset()
116          self.reset()
117          break
118
119        else:
120          # Player 2
121          positions = self.availablePositions()
122          p2_action = self.p2.chooseAction(positions, self.board, self.playerSymbol)
123          self.updateState(p2_action)
124          board_hash = self.getHash()
125          self.p2.addState(board_hash)
126
127          win = self.winner()
128          if win is not None:
129            # self.showBoard()
130            # ended with p2 either win or draw
131            self.giveReward()
132            self.p1.reset()
133            self.p2.reset()
134            self.reset()
135            break
136
137
138  # play with human
139  def play2(self):
140    while not self.isEnd:
141      # Player 1
142      positions = self.availablePositions()
143      p1_action = self.p1.chooseAction(positions, self.board, self.playerSymbol)
144      # take action and upate board state
145      self.updateState(p1_action)
146      self.showBoard()
147      # check board status if it is end
148      win = self.winner()
149      if win is not None:
150        if win == 1:
151          print(self.p1.name, "wins!")
152        else:
153          print("tie!")
154        self.reset()
155        break
156
157      else:
158        # Player 2
159        positions = self.availablePositions()
160        p2_action = self.p2.chooseAction(positions)
161
162        self.updateState(p2_action)
163        self.showBoard()
164        win = self.winner()
165        if win is not None:
166          if win == -1:
167            print(self.p2.name, "wins!")
168          else:
169            print("tie!")
170          self.reset()
171          break
172
173
174  def showBoard(self):
175    # p1: x p2: o
176    for i in range(0, BOARD_ROWS):
177      print('-------------')
178      out = '| '
179      for j in range(0, BOARD_COLS):
180        token = ""
181        if self.board[i, j] == 1:
182          token = 'x'
183        if self.board[i, j] == -1:
184          token = 'o'
185        if self.board[i, j] == 0:
186          token = ' '
187        out += token + ' | '
188      print(out)
189    print('-------------')
190
191
192class Player:
193  def __init__(self, name, exp_rate=0.3):
194    self.name = name
195    self.states = [] # record all positions taken
196    self.lr = 0.3
197    self.exp_rate = exp_rate
198    self.decay_gamma = 0.9
199    self.states_value = {} # state -> value
200
201  def getHash(self, board):
202    boardHash = str(board.reshape(BOARD_COLS * BOARD_ROWS))
203    return boardHash
204
205  def chooseAction(self, positions, current_board, symbol):
206    randValue = np.random.uniform(0, 1)
207    value_max = value = -999
208    if randValue> self.exp_rate:
209
210      for p in positions:
211        next_board = current_board.copy()
212        next_board[p] = symbol
213        next_boardHash = self.getHash(next_board)
214        value = -999 if self.states_value.get(next_boardHash) is None else self.states_value.get(next_boardHash)
215        # print("value", value)
216        if value >= value_max:
217          value_max = value
218          action = p
219
220    if value_max == -999 :
221      # take random action
222      idx = np.random.choice(len(positions))
223      action = positions[idx]
224
225    # print("{} takes action {}".format(self.name, action))
226    return action
227
228  # append a hash state
229  def addState(self, state):
230    self.states.append(state)
231
232  # at the end of game, backpropagate and update states value
233  def feedReward(self, reward):
234    for st in reversed(self.states):
235      if self.states_value.get(st) is None:
236        self.states_value[st] = 0
237      self.states_value[st] += self.lr * (self.decay_gamma * reward - self.states_value[st])
238      reward = self.states_value[st]
239
240  def reset(self):
241    self.states = []
242
243  def savePolicy(self):
244    fw = open('policy_' + str(self.name), 'wb')
245    pickle.dump(self.states_value, fw)
246    fw.close()
247
248  def loadPolicy(self, file):
249    fr = open(file, 'rb')
250    self.states_value = pickle.load(fr)
251    fr.close()
252
253
254class HumanPlayer:
255  def __init__(self, name):
256    self.name = name
257
258  def chooseAction(self, positions):
259    while True:
260      row = int(input("Input your action row:"))
261      col = int(input("Input your action col:"))
262      action = (row, col)
263      if action in positions:
264        return action
265
266  # append a hash state
267  def addState(self, state):
268    pass
269
270  # at the end of game, backpropagate and update states value
271  def feedReward(self, reward):
272    pass
273
274  def reset(self):
275    pass
276
277
278if __name__ == "__main__":
279  # training
280  p1 = Player("p1")
281  p2 = Player("p2")
282
283  st = State(p1, p2)
284  print("training...")
285  st.play(100000)
286
287  p1.savePolicy()
288
289  # play with human
290  p1 = Player("computer", exp_rate=0)
291  p1.loadPolicy("policy_p1")
292
293  p2 = HumanPlayer("human")
294
295  st = State(p1, p2)
296  st.play2()

Nguồn

Comments