Bằng cách đưa cách tiếp cận phát triển sản phẩm vào việc lập kế hoạch và thực hiện phân tích, các tổ chức có thể mở rộng các thành công riêng biệt thành loại ra quyết định dựa trên dữ liệu bền vững, toàn tổ chức, đóng vai trò là nền tảng của chuyển đổi kỹ thuật số thực sự.